افزایش کیفیت زیست شهروند ایرانی

افزایش کیفیت زیست شهروند ایرانی
حفظ دست‌آوردهای بوم‌گرایی و توسعه آن

افزایش کیفیت زیست شهروند ایرانی
زیست‌پذیری شهر و ارتقاء کیفیت زندگی شهری

افزایش کیفیت زیست شهروند ایرانی
پایبندی به داشته‌ها و ارزش‌های سرزمین ایران با رویکرد به اصول جهانی توسعه پایدار

افزایش کیفیت زیست شهروند ایرانی
بهره‌گیری از آگاهی شهروند و مشارکت شهروندی، در امر توسعه شهر

افزایش کیفیت زیست شهروند ایرانی
گذران اوقات فراغت و تفرج، در شهرشاد و سرزنده

افزایش کیفیت زیست شهروند ایرانی
آسان‌سازی جابه‌جایی، مبتنی بر حمل و نقل همگانی

افزایش کیفیت زیست شهروند ایرانی
تاب‌آوری شهری در قبال رخداهای بحران‌زا و بازگشت به شرایط پیش از رخداد

ارزش‌های مدنی

شاران با رویکرد به توسعه شهر عصر جدید (پس از 1400 خورشیدی) و ضرورت تدوین الگوی قوام یافته معماری عناصر آن، یک نهاد حرفه‌ای سخت کوش و ممتاز را بر ساخته و مامور کرده است. مراقبت این نهاد و تداوم فعالیت آن، با پایبندی به ارزش‌های نهفته در تمهیدات زیر تدبیر شده است:

1

مشارکت گزینشی در انجام خدمات حرفه‌ای بر مبنای باورها

هر برنامه و طرحی که موضوع فعالیت حرفه‌ای شود (در ماوراء، نوع، اندازه و ...) یک ضرورت توجیهی را به‌همراه دارد که ممکن است با منافع عامه همسو و یا در تضاد با آن باشد. گزینش شاران در انجام خدمات حرفه‌ای، سویه ضرورت‌ها را ملاک می‌گیرد. لذا سفارش دهندگان خدماتی که واپسگرا و یا برانداز هویت شهر باشد و بر سلیقه‌های معماری معوج و نامأنوس پافشاری کند، مخاطب همکاری شاران نخواهند بود.

2

رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه سطوح فعالیت

شاران خود را مکلف به رعایت موازین اخلاقی در جمع مهندسان مشاور فعال در امر توسعه و عمران می‌داند و آن را موجب تحکیم مناسبات صنفی می‌شمارد. شاران با این نگاه، از افزایش اعتبار اجتماعی صنف پشتیبانی نموده و در تحقق آن سهیم می‌شود.

3

گستردن اندوخته‌ها و کاربست نوآموخته‌ها

برنامه‌ریزی و طراحی پاسخگو، پی در پی نیازمند تمهیدات خلاق و نوین است. شاران، هم‌اندیشی و همکاری «دنباله‌دار- خستگی‌ناپذیر- و البته شوق‌انگیز» را همچون مدرسه‌ای دایر برای روزآمدکردن و ارتقاء اندوخته‌های تخصصی خود می‌انگارد که تعطیل بردار نیست. از اینرو در شاران همواره نظریه‌پردازی نونگر پشتوانه فعالیت حرفه‌ای (هم در برنامه‌ریزی و هم در طراحی) می‌گردد.

Image

معماری

برنامه‌ریزی شهری

طراحی شهری

گردشگری شهری

حفاظت و مرمت شهری

مدیریت طرح

برنامه‌ریزی منطقه‌ای

تجربه‌های برجسته

تهیه اسناد

تهیه «شيوه‌نامه تعيين محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری و راهكارهای اجرايی مداخله در آنها» و تصویب آ‌ن در شورای عالی معماری و شهرسازی در سال 1397

مشارکت تخصصی در تدوین «سند توسعه حمل و نقل همگانی» و تصویب‌ آن در شورای عالی معماری و شهرسازی ( 1397) و تهیه طرح جامع و راهبردی ايستگاه راه‌آهن شهرهای كرج، كرمان، يزد و بافق بر مبنای رویکرد TOD ؛ 99-1396

انجام مطالعات ساختار تاريخی-فرهنگی «تهران-ری» اداره كل ميراث فرهنگی تهران؛‌1381

انجام مطالعات موضوعی برای شهرداری تهران در زمینه‌های:
* طرح اصلاح تقسيمات شهری تهران؛‌ 1396
* مطالعات نظام رمزگذاری مكان‌ها در برنامه‌ريزی و مديريت شهری؛‌ 1392
* تشويق شهروندان برای سهيم شدن در ارتقاء كيفيت محيط شهری؛‌1383

شاران در انجام تجربه‌ها به شما کمک خواهد کرد.